DODÁVÁME DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ
RYCHLÁ MONTÁŽ
NABÍDKA NA MÍRU
KOMPLEXNÍ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÍCH DNŮ
VLASTNÍ SPECIALISTA
PŘES 750 REALIZACÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

HALYSTANY s.r.o.

IČO: 14320851

se sídlem Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

(dále jen „Prodávající“)

 

I.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Prodávajícího jakožto provozovatele internetového obchodu HALYSTANY.CZ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího nebo na základě telefonického hovoru s Prodávajícím.

2.       Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.halystany.cz/ (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). 

3.    Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4.    Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

5.       Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež uzavírá Smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy mimo jiné ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“). Některá práva a povinnosti jsou pro Kupující, kteří jsou Spotřebiteli, Obchodními podmínkami upraveny odlišně. 

6.    Uvede-li Kupující v objednávce nebo při uzavírání Smlouvy své IČ, bere tím na vědomí, že je považován za Podnikatele a budou pro něj budou platit ustanovení Obchodních podmínek pro Podnikatele. 

7.    Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

II.        UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.       Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu. 

2.    Při registraci Kupující povinně vyplní následující údaje:

a.    jméno a příjmení;

b.    fakturační a doručovací adresa;

c.    e-mail;

d.    telefonní kontakt.

Kupující, který je Podnikatelem, při registraci navíc povinně vyplní následující údaje:

a.    firma;

b.    identifikační číslo;

c.    sídlo.

3.    Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Kupující uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Uživatelského účtu dle tohoto odstavce.

4.    Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Kupující uvedl při registraci. Kupující je povinen své přihlašovací údaje chránit. Kupující je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Kupující odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Kupujícího co nejdříve své přístupové údaje změnit.

5.    Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Uživatelský účet v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. 

6.    Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit.

7.    Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Za nevyužívání Uživatelského účtu je mimo jiné považována situace, kdy se Kupující do Uživatelského účtu nepřihlásí po dobu delší než 1 rok.

8.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob podílejících se na provozu Webového rozhraní obchodu.

 

III.        UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.    Obchodní podmínky se užijí v případě, kdy je zboží Kupujícím objednáno prostřednictvím Webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím telefonického hovoru s Prodávajícím.

2.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupující bere na vědomí, že vlivem odchylek snímání a zobrazení se mohou jemu zobrazované barvy v prezentaci zboží Webového rozhraní obchodu jevit jinak, než jak ve skutečnosti vypadají. Ze stejného důvodu se mohou poměry velikostí zobrazovaného zboží a jeho tvary rovněž na zobrazovací jednotce Kupujícího jevit jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Za takové odchylky Prodávající nenese odpovědnost, rovněž tak neodpovídá za případnou újmu Kupujícímu tím vzniklou. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku (Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.) se nepoužije. 

3.    Pro objednání zboží prostřednictvím Webového rozhraní obchodu vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:

a.    objednávaném zboží (objednávané zboží, které Kupující „vloží“, tj. stisknutím příslušného tlačítka ve Webovém rozhraní obchodu projeví svůj zájem následně zboží objednat, do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

b.    množství objednávaného zboží;

c.    požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

d.    způsobu úhrady kupní ceny zboží;

e.    e-mailové adrese a telefonním kontaktu;

f.     doručovací a fakturační adrese.

(dále společně jen jako „Objednávka“).

4.       Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Platí, že údaje uvedené v Objednávce jsou správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu obdržení Objednávky neprodleně po jejím obdržení (dále jen „Potvrzení obdržení Objednávky“), a to e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“). Přílohou Potvrzení obdržení Objednávky budou Obchodní podmínky. 

5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). 

6.    Při objednávání zboží na základě telefonického hovoru s Prodávajícím je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu údaje o:

a.    objednávaném zboží (zejména název a kód zboží, případně také barvu zboží);

b.    množství objednávaného zboží;

c.    požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

d.    požadovaném způsobu platby;

Při objednání zboží na základě telefonického hovoru s Prodávajícím je Kupující dále povinen Prodávajícímu sdělit následující údaje:

a.    jméno a příjmení;

b.    fakturační a doručovací adresa;

c.    telefonní kontakt.

Kupující, který je Podnikatelem, je dále povinen Prodávajícímu sdělit následující údaje:

a.    firma;

b.    identifikační číslo;

c.    sídlo.

7.    Kupující má možnost objednat zboží i pomocí emailové zprávy odeslané na emailovou adresu info@halystany.cz. Ustanovení o objednávání zboží na základě telefonického hovoru s Prodávajícím se použije přiměřeně.

8.    Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na Webové stránce.

9.    Telefonickým kontaktováním Prodávajícího za účelem objednání zboží Kupující stvrzuje, že se před započetím telefonického hovoru seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího a že s nimi souhlasí. S Obchodními podmínkami má Kupující možnost se seznámit na Webové stránce.

10.  Odeslání Objednávky Kupujícím prostřednictvím Webového rozhraní obchodu je považováno za návrh na uzavření Smlouvy. Stejně tak je za návrh na uzavření Smlouvy považována objednávka Kupujícího učiněná na základě telefonického hovoru s Prodávajícím nebo objednávka provedená na dálku jakýmkoliv jiným způsobem (např. e-mailem).

11.   V případě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím Webového rozhraní obchodu nebo e-mailem je Smlouva uzavřena doručením Potvrzení obdržení Objednávky Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího, a to s rozvazovací podmínkou, pokud Prodávající do pěti (5) pracovních dnů dodatečně nesdělí Kupujícímu, že jeho nabídku odmítá (dále jen „Sdělení“). Sdělení může být Prodávajícím učiněno emailem na Elektronickou adresu Kupujícího, písemně nebo ústně na základě telefonického hovoru s Kupujícím. V případě Sdělení učiněného písemně je lhůta pěti (5) pracovních dnů zachována, pokud v této lhůtě bylo Sdělení Prodávajícím odesláno na doručovací adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, případně v e-mailové objednávce. 

12.  V případě objednávky Kupujícího učiněné na základě telefonického hovoru s Prodávajícím je Smlouva uzavřena přijetím návrhu na uzavření Smlouvy Prodávajícím učiněným v rámci telefonického hovoru, a to s rozvazovací podmínkou, pokud Prodávající do pěti (5) pracovních dnů dodatečně neučiní Sdělení, že jeho nabídku dodatečně odmítá. Sdělení může být Prodávajícím učiněno emailem na Elektronickou adresu Kupujícího, písemně nebo ústně na základě telefonického hovoru s Kupujícím. V případě Sdělení učiněného písemně je lhůta pěti (5) pracovních dnů zachována, pokud v této lhůtě bylo Sdělení Prodávajícím odesláno na doručovací adresu Kupujícího sdělenou v rámci telefonického hovoru s Prodávajícím.

13.  V případě, že Kupující před obdržením Sdělení již převodem na účet Prodávajícího uhradil Kupní cenu či jakoukoli její část, je Prodávající povinen vrátit uhrazenou částku zpět na účet Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, případně od učinění Sdělení, pokud bylo učiněno později.

14.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávání zboží. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

15.  Objednávky a uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k Objednávkám a archivovaným Smlouvám má výlučně Prodávající.

 

IV.        CENA ZBOŽÍ

1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, tj. v případech, kdy si Prodávající a Kupující jednoznačně na základě vzájemné přímé komunikace dohodnou zvláštní podmínky uzavření Smlouvy.

2.    Prodávající je oprávněn cenu ve Webovém rozhraní obchodu změnit, a to bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží ve Webovém rozhraní obchodu se nedotýká Objednávek, které již byly Prodávajícímu doručeny.

3.    Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

V.        PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.    Kupní cenu zboží dle Smlouvy uhradí Kupující Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

a.    na dobírku, přičemž tento způsob platby je zpoplatněn částkou ve výši 40,- Kč;

b.    bezhotovostně předem prostřednictvím platební karty Visa nebo MasterCard;

c.    bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím Rychlého bankovního převodu;

d.    bezhotovostně předem prostřednictvím online platby Platba 24 provozované společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000;

e.    bezhotovostně předem prostřednictvím online platby MojePlatba provozované společností Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407;

f.     bezhotovostně předem prostřednictvím online platby ePlatby provozované společností Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078;

g.    bezhotovostně předem prostřednictvím online platby mPeníze provozované společností mBank S.A., organizační složka, IČO: 279 43 445, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8;

h.    bezhotovostně předem prostřednictvím online platby Fio Banka provozované společností Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721;

i.      bezhotovostně předem prostřednictvím služby Google Pay provozované společností Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA;

j.      bezhotovostně předem prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001;

k.    bezhotovostně předem prostřednictvím platební brány superCASH provozované společností MANUM, s.r.o., IČO: 272 15 555, se sídlem Čiklova 636/11, Nusle, 128 00 Praha 2;

l.      bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího na základě e-mailem zaslaného potvrzení Objednávky Prodávajícím spolu s platebními údaji a číslem Objednávky;

m.   v hotovosti při osobním převzetí zboží (zajištění vlastního odvozu zboží Kupujícím se považuje za osobní převzetí).

2.    V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího a odeslání zboží probíhá až po přijetí platby.

3.    Vlastníkem objednaného zboží se Kupující stane až po úplném zaplacení kupní ceny. 

 

VI.        DODACÍ PODMÍNKY

1.    Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a Kupujícímu jsou sděleny vždy při potvrzení Objednávky zboží. Dodací lhůty zpravidla nejsou nikdy delší než 21 dnů od potvrzení Objednávky Prodávajícím, u zboží, u jehož dostupnosti je uvedeno „skladem“, však obvykle nečiní více než 5 pracovních dnů. U zboží, které není skladem, jsou ve Webovém rozhraní obchodu uvedeny předpokládané dodací lhůty, dodací lhůta uvedená v potvrzení Objednávky se od nich však může lišit.

2.    Prodávající zboží připraví k osobnímu odběru v jeho prodejně, respektive jej odešle Kupujícímu až v okamžiku, kdy Kupující uhradí kupní cenu v plné výši dle čl. V. Obchodních podmínek. 

3.    Kupní smlouva se sjednává s výhradou změny dodací lhůty. V případě, že Prodávající nebude schopen z různých důvodů dobu dodání dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o předpokládaném termínu odeslání objednaného zboží.

 

VII.        PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.       Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce. Kupující si zboží vyzvedne buď osobně (zajištění vlastního odvozu zboží Kupujícím se považuje za osobní vyzvednutí) ve výdejním skladu Prodávajícího na adrese Jesenická 513, 252 44, Psáry - Dolní Jirčany (dále jen „Výdejní sklad Prodávajícího“), nebo je Kupujícímu zboží odesláno 

●        prostřednictvím přepravce PPL CZ s.r.o., IČO: 251 94 798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany nebo 

●        prostřednictvím přepravce TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČO: 282 02 376, se sídlem Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

            O volbě konkrétního přepravce rozhoduje Prodávající dle rozměru zboží.

2.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.    Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. 

4.    V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.    Pokud je Kupující Podnikatel a pokud má Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Pokud je Kupující Spotřebitel a pokud má Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu až v okamžiku předání zboží dopravcem Kupujícímu. 

6.    V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne v prodejně Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím v prodejně Prodávajícího.

7.    Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

 

VIII.        PŘEVZETÍ ZÁSILKY PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM

1.    Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

2.    Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@halystany.cz.

3.    V případě, že Kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Kupujícímu je doporučeno pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@halystany.cz. Prodávající bude Kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

 

IX.        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE PODNIKATELEM

1.    Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit do 2 hodin od odeslání Objednávky, a to jejím stornováním zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího info@halystany.cz. V případě, že Kupující již uhradil Kupní cenu či jakoukoli její část, je Prodávající povinen vrátit uhrazenou částku Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Obdržené finanční prostředky vrátí Prodávající Kupujícímu bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím. Kupující je proto současně s odstoupením od Smlouvy povinen zaslat Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který požaduje vrácení peněžních prostředků.

2.    Dále může Kupující, který je Podnikatelem, od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v ustanoveních čl. X. písm. A Obchodních podmínek. 

 

B.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1.    Kupující, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu či od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2.    Nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení čl. IX. písm. B odst. 1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující, který je Spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.    Odstoupení od Smlouvy může být Prodávajícímu zasláno v písemné formě na adresu Výdejního skladu Prodávajícího či na e-mailovou adresu info@halystany.cz. 

4.    K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář dostupný na Webové stránce, využití vzorového formuláře však není pro Kupujícího povinností. 

5.    Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a zda je kompletní.

6.    Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.  

7.    V případě odstoupení od Smlouvy dle ustanovení čl. IX., písm. B, odst. 2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to včetně veškerého jeho příslušenství (zejména návodů, záručních listů apod.).

8.    Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácení zboží formou dobírky není Prodávajícím akceptováno. Zboží je Kupujícímu doporučeno odeslat doporučeně, není to však jeho povinností. Po předchozí domluvě může být zboží vráceno také osobně ve Výdejním skladu Prodávajícího. 

9.    Odstoupí-li Kupující dle ustanovení čl. IX., písm. B, odst. 2 Obchodních podmínek od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky včetně přijatých nákladů na dodání vráceného zboží Kupujícímu (náklady na vrácení zboží hradí dle čl. IX, písm. B, odst. 8 Kupující), a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující odstoupil od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.  Přijaté peněžní prostředky budou Kupujícímu v případě odstoupení od Smlouvy dle ustanovení čl. IX., písm. B, odst. 2 Obchodních podmínek vráceny na jeho bankovní účet bankovním převodem, jestliže s takovýmto způsobem Kupující vysloví při odstoupení od Smlouvy souhlas a jestliže mu tím nevzniknou další náklady. V takovém případě Kupující při odstoupení od Smlouvy uvede rovněž číslo svého bankovního účtu. V ostatních případech budou přijaté peněžité prostředky Kupujícímu vráceny stejným způsobem, kterým je Prodávající na základě Smlouvy přijal.

11.  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

C.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

1.    V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

2.    Prodávající je dále do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně zboží. Zjevnou chybou v ceně zboží se zejména rozumí případ, kdy je ve Webovém rozhraní Prodávajícího u zboží uvedená cena nižší, než je nákupní cena zboží, nebo u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer nebo sleva zboží činí více než 40 % a zboží není zvláštně označeno jako výprodejové. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu odstoupení od Smlouvy neprodleně oznámit na Elektronickou adresu Kupujícího. V případě, že Kupující již uhradil Kupní cenu či jakoukoli její část, je Prodávající povinen vrátit uhrazenou částku Kupujícímu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

3.    Prodávající je do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží z důvodů na straně jeho dodavatele či v případě podstatného zvýšení nákupní ceny zboží dodavatelem. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu odstoupení od Smlouvy neprodleně oznámit na Elektronickou adresu Kupujícího. V případě, že Kupující již uhradil Kupní cenu či jakoukoli její část, je Prodávající povinen vrátit uhrazenou částku Kupujícímu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 

X.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

A.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE PODNIKATELEM

1.    Pro účely práv z vadného plnění Podnikatele platí, že zboží je vadné, pokud 

a.    nebylo odevzdáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebyly-li jakost a provedení ujednány, pak je zboží vadné, nebylo-li odevzdáno v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý, nebo pokud

b.    jakostí nebo provedením neodpovídá vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení zboží určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy.

Za vadu se považuje i dodání jiného zboží nebo vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.    Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc již při odeslání Kupujícímu, případně při odevzdání Kupujícímu v prodejně Prodávajícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující musel vadu s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

4.    Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo 

a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

b.    na odstranění vady opravou věci,

c.    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d.    odstoupit od Smlouvy.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, pozbývá má právo jen na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. 

5.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo

a.    na odstranění vady, nebo

b.    na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.    Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu je Kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

B.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1.    Je-li Kupující Spotřebitelem, náleží mu kromě práv z vadného plnění, které má Kupující, který je navíc následující práva.

2.    Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

3.    Prodávající dále odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 (dvaceti čtyř) měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží předpokládá se, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době uvedené v tomto odstavci Obchodních podmínek. Výše uvedené se však nevztahuje:

a.    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b.    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c.    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d.    vyplývá-li to z povahy věci.

4.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.    V případě, že Kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Není-li uvedeno jinak, Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. 

6.    Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k takovému zboží jako záruční list doklad o zakoupení zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list (faktura nebo účtenka).

7.    Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Smlouvy odstoupit. 

8.    Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Smlouvy odstoupit.

9.    Jsou-li společně s objednaným zbožím poskytovány dárky, nemůže Kupující uplatnit právo z vadného plnění. Kupující, který je Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží formou odstoupení od Smlouvy. Kupující, který je Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

 

XI.        POSTUP PŘI REKLAMACI

1.    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje (adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt), číslo objednávky, datum převzetí zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může pro reklamaci využít vzorový formulář dostupný na Webové stránce, není to však jeho povinností. Po předchozí domluvě může Kupující učinit reklamaci rovněž osobně na adrese Výdejního skladu Prodávajícího.

2.    Reklamované zboží je Kupující povinen odeslat na vlastní náklady na adresu Výdejního skladu Prodávajícího. Odeslání zboží formou dobírky není Prodávajícím akceptováno. Zboží je Kupujícímu doporučeno odeslat doporučeně, není to však jeho povinností. Po předchozí domluvě může Kupující zboží na adresu Výdejního skladu Prodávajícího doručit rovněž osobně.

3.    Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Kupujícímu je doporučeno odeslat zboží v původním obalu, není to však jeho povinností.

4.    Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

5.    Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy Kupující poprvé sdělil Prodávajícímu, že zboží je vadné a jaké nároky z vadného plnění požaduje. 

6.    Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za písemné potvrzení se považuje i potvrzení zaslané na Elektronickou adresu Kupujícího.

7.    O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro začátek běhu lhůt uvedených v tomto odstavci je, že Kupující k rozhodnutí o reklamaci a k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu nezbytnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

8.    Záruka za jakost poskytovaná Spotřebitelům se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

9.    U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů e-mailem na info@halystany.cz Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží kopii podacího lístku.

 

XII.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Informace o zpracování obchodních údajů Kupujících v souvislosti s plněním Smlouvy jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném na Webové stránce.

 

XIII.        ŘEŠENÍ SPORŮ

1.    V případě, že má Kupující stížnost, může tuto uplatnit na emailové adrese Prodávajícího info@halystany.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.    V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je buď Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz, přičemž potřebné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Českou obchodní inspekcí jsou veřejně dostupné na internetové adrese: www.adr.coi.cz/cs, nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., adresa: Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, webová stránka: www.konzument.cz. 

3.    K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

XIV.        VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

1.    Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, vzájemná komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá zejména prostřednictvím e-mailu Prodávajícího info@halystany.cz a e-mailu Kupujícího uvedeném v Uživatelském účtu nebo v Objednávce či prostřednictvím telefonického kontaktu Prodávajícího 606 211 240 a telefonického kontaktu Kupujícího uvedeného v Uživatelském účtu nebo v Objednávce. Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, mohou být oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím vztahující se k těmto Obchodním podmínkám nebo učiněná na jejich základě, učiněna také v písemné podobě a druhé straně doručena. Kontaktní adresou Prodávajícího pro účely doručování je Jesenická 513, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany.  

2.    Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Kupující, který má vlastní Uživatelský účet, tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Uživatelském účtu.

3.    Kupující prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Prodávajícímu a v tomto ohledu již Prodávající, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

 

XV.        OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.    Prodávající v žádném případě neodpovídá za užívání zboží způsobem, který se liší od způsobu použití uvedeného v návodu k použití daného zboží. Prodávají též neodpovídá za případné vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem, nebo škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetí straně v důsledku užívání zboží nesprávným způsobem.

2.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.    Vlastnické právo ke zboží Kupující nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

XVI.        SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2.       Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude Kupujícímu, který má Uživatelský účet také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Změny Obchodních podmínek však nemají vliv na Smlouvy uzavřené za účinnosti původního znění Obchodních podmínek. 

3.    Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.  

4.    Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

5.    Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez písemného souhlasu Prodávajícího.

6.    Kupující, kteří nejsou spotřebiteli, na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

7.    Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.

8.    Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

9.    Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2022.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ