DODÁVÁME DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ
RYCHLÁ MONTÁŽ
NABÍDKA NA MÍRU
KOMPLEXNÍ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÍCH DNŮ
VLASTNÍ SPECIALISTA
PŘES 750 REALIZACÍ

HALYSTANY s.r.o.

IČO: 14320851

se sídlem Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

I. Ochrana osobních údajů v rámci plnění povinnosti GDPR

Vaše údaje zpracováváme dle platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob.

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení") ve společnosti Halystany s.r.o., IČO 14320851, se sídlem Jesenická 513, 252 44  Psáry - Dolní Jirčany (dále též „Organizace"), které vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.Halystany.cz, popř. dalších webů (dále též „Web"), jež je organizace provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících:

 

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR"), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
 2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. 

 3. Organizace zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky, tedy např. předáváme Vaše údaje přepravní společnosti, aby Vám mohla objednávku doručit. Vaše údaje nepředáváme mimo EU.

 4. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen. 

 5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodu, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování osobních údajů a právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit písemně, nejvhodněji však na emailové adrese:  info@Halystany.cz nebo prostřednictvím online formulářů webu organizace. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu. 

 6. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, muže organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé a členové mají, jedním z převáděných aktiv.

II. Zpracovateli osobních údajů


Zpracovateli organizace jsou:

 1. provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
 2. výrobci účetních softwarů,
 3. provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
 4. provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech, 
 5. poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,
 6. externí reklamní systémy, 
 7. poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,


výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:

 • je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.);
 • jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a);
 • za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics);
 • je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 • je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob.

Seznam zpracovatelů organizace:

výrobce účetního softwaru: STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01, Jihlava

dopravce: TOPTRANS EU, a.s., IČ: 28202376, se sídlem Opravářská 944/2, 102 00 Praha 10

Google Analytics ke zpracování statistik o návštěvnosti: Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics

poskytovatel web hostingu, mail hostingu a tvůrce e-shopového řešení: EVici webdesign s.r.o., IČ: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina

poskytovatel mail hostingu: ZONER software, a.s., IČ: 494 37 381, se sídlem Nové sady 583/18, PSČ 602 00 Brno

poskytovatel platební brány pro online platby: Skupina společnosti ComGate a) ComGate, a.s., IČ: 265 08 842, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; b) ComGate Payments, a.s., IČ: 279 24 505, se sídlem Gočárova
třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; c) Společnost ComGate, s.r.o., IČ: 44 465 009, se sídlem Slovenská republika,
Ivanka při Dunaji, Nádražná 1958; d) Společnost ComGate Payments, s.r.o., IČ: 36 797 472, se sídlem Slovenská
republika, Bratislava, Svetlá 1

III. Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Objednávka:
Účel: zpracování a/nebo vyřízeni a/nebo reklamace a/nebo objednávky.
Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazku.

Komunikace prostřednictvím komunikačních prostředku.
Účel: komunikace elektronická (email, GSM, telefonická, fax, prostřednictvím skriptu Webu, online komunikační služby) a listinná.
Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo v souvislosti s oprávněným zájmem organizace.

Ostatní služby mimo objednávky:
Účel: výkon povinnosti organizace, vyplývající z jakéhokoliv ujednání mezi organizaci a subjektem, včetně poskytování údajů a služeb, jež si subjekt u organizace vyžádal a které nejsou vyřizením objednávky.
Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků. 

Zasíláni obchodních sdělení:
Účel: zasíláni obchodních sdělení e-mailem, marketingově podporujících Web či weby obchodních partneru.
Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (zejména marketingová podpora produktu a poradenství k nim) a/nebo na základě souhlasu subjektu. 

Zajištění shody:
Účel zajištění shody s obecně závaznými právními předpisy, smluvními a licenčními podmínkami organizace, ochranou osobních údajů na straně organizace, kdy některá porušení jež organizace považuje za nevhodná, mohou vést k pozastaveni či zrušeni uživatelského/členského účtu subjektu. Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároku. 

Ověření totožnosti:
Účel ověřování údajů obsažených v dokladech totožnosti subjektu a dalších dokladech, které od subjektu mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání platforem organizace.
Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo k vytvořeni, provádění nebo ochraně právních nároku a/nebo k zajištění souladu s právními povinnostmi organizace. 

Administrace systémů Webu:
Účel: správa veškerých systému organizace a interní operace, včetně řešeni problému výpadku, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumu.
Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (tj. zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametru). 

Statistická zpracování:
Účel: zajištění uživatelské přívětivosti Webu, včetně měření jeho výkonu.
Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (tj. měření a optimalizace výkonu Webu, např. Google Analytics, Google Adwords, Sklik.cz apod.) a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu.
 

HALYSTANY s.r.o.

IČO: 14320851

Jesenická 513

252 44  Psáry - Dolní Jirčany