DODÁVÁME DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ
RYCHLÁ MONTÁŽ
NABÍDKA NA MÍRU
KOMPLEXNÍ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÍCH DNŮ
VLASTNÍ SPECIALISTA
PŘES 750 REALIZACÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 1. HALYSTANY s.r.o. poskytuje na prodávané produkty níže uvedené záruční podmínky.
 2. Záruční doba prodávaných produktů HALYSTANY s.r.o. je 24 měsíců od data nákupu kupujícím a platí pouze na území České republiky.
 3. HALYSTANY s.r.o. odstraní možné vady zboží podle této záruky, pokud je předložena faktura nebo účtenka o koupi tohoto zboží a pokud zde nejsou naplněny podmínky v bodě 9 níže.
 4. Pro uplatnění práv zmíněných v záruce, by měl kupující předložit ním zakoupené zboží na jeho náklady HALYSTANY s.r.o. s kopií dokladu o koupi (faktura či účtenka) tohoto zboží, na které se záruka vztahuje, v originálním balení a se všemi prvky a příslušenstvím, které byly součástí balení, popsanou vadou a jejím vznikem. Nesplněním těchto podmínek se uplatnění záruky zamítne.
 5. HALYSTANY s.r.o. se zaručuje dát na vědomí do 14 dnů a písemně informovat kupujícího, zda uplatnění záruky je uznáno, nebo zamítnuto. Pokud se uplatnění záruky uzná, bude kupující informován o krocích, které budou podniknuty pro odstranění vad a o datu, kdy se tyto vady odstraní. Pokud se uplatnění záruky zamítne, kupující bude informován o důvodu zamítnutí a zboží mu bude vráceno na jeho náklady.
 6. Pokud poškození vznikne v důsledku chybějících prvků, které měly být součástí balení, HALYSTANY s.r.o. chybějící prvky pošle na vlastní náklady do 30 dnů od doručení žádosti o uplatnění záruky. HALYSTANY s.r.o. nainstaluje chybějící prvky jen na výslovnou žádost kupujícího v uplatnění záruky a pokud kupující doručí zboží se žádostí o uplatnění záruky.
 7. Barevný odstín plachty se může měnit. Mikro trhliny se mohou objevit na částech plachty. Tyto nemají vliv na funkci stanu; tím pádem toto netvoří poškození a není důvodem výměny na základě záruky.
 8. Pokud vady nastaly v důsledku toho, že zboží nemělo dané vlastnosti specifikovány HALYSTANY s.r.o., nebo pokud je zboží poškozeno, HALYSTANY s.r.o. toto sama opraví na své náklady v době 30 dnů po obdržení žádosti o uplatnění záruky. HALYSTANY s.r.o. má právo tuto dobu prodloužit na maximálně 60 dnů od data doručení žádosti o uplatnění záruky. HALYSTANY s.r.o. dá kupujícímu písemně na vědomí toto prodloužení. Po odstranění vad HALYSTANY s.r.o. sama na své náklady zašle zboží kupujícímu. Opravené nebo vyměněné součásti za bezchybné součásti se stávají majetkem HALYSTANY s.r.o..
 9. Pokud odstranění vad není možné, HALYSTANY s.r.o. vymění vadné zboží za nevadné v době uvedené shora.
 10. Tato záruka se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami spočívající v prodávaném zboží a nevztahuje se na poškození zboží vzniklé po prodeji z jiných důvodů, zejména se nevztahuje, pokud vady výrobku vznikly v důsledku:
 11. vlastního používání kupujícího, zejména pokud zboží bylo použito v rozporu s instrukcemi používání HALYSTANY s.r.o.
 12. jsou-li důsledkem běžného používání a opotřebení zboží nebo nesprávného skladování/dopravy kupujícího
 13. mechanických, chemických nebo tepelných poškození
 14. úprav, oprav, změn vlastností zboží provedených kupujícím
 15. Je-li kupující spotřebitelem, uplatnění záručních podmínek nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje možnost uplatnit záruku na vady zboží. Ve vztahu ke kupujícím, kteří jsou podnikateli, dle všeobecných smluvních podmínek dostupných na stránkách www.halystany.cz, zákonná práva v rámci záruky na vady jsou vyloučena.
 16. HALYSTANY s.r.o. není odpovědná za škody způsobené nemožností použít zboží zaslané na opravu, zejména kupující nemá právo od HALYSTANY s.r.o. nárokovat náklady obětované příležitosti.
 17. HALYSTANY s.r.o. neodpovídá za nedodržení ustanovení této záruky, zejména za nedodržení stanovených lhůt zmíněných v bodech 5, 6 a 8, jsou-li důsledkem vyšší moci, vlastní činnosti kupujícího, anebo třetí osoby, za které nenese HALYSTANY s.r.o. zodpovědnost nebo jiných nepředvídatelných okolností a okolností nezávislých na HALYSTANY s.r.o..
 18. HALYSTANY s.r.o. si vyhrazuje právo upravit podmínky této záruky, avšak jakékoli změny v záruce nemají zpětnou platnost.
 19. Kontaktovat nás můžete emailem info@halystany.cz
 20. Tyto záruční podmínky jsou platné od 1.1.2022.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 

 1. Některé státy vyžadují ke stavbě stanu stavební povolení, obraťte se na místní stavební úřad, zda jej potřebujete.
 2. Stan je jen dočasná stavba; neměl by být používán jako stavba trvalá.
 3. Stan by měl být postaven v rozumné vzdálenosti od potrubí, plynového potrubí a elektrického vedení.
 4. Před sestavováním se ujistěte, zda je venkovní teplota nad 15°C. Tato teplota zabrání praskání pláště stanu.
 5. Stan musí být sestavován v souladu s návodem k montáži stanu.
 6. Stan musí být připevněn k zemi adekvátními kotvícími tyčemi (nejsou součástí); všechny otvory v kotevní patce by měly být použity.
 7. Při sestavování stanu by měly být použity jen originální díly.
 8. Stan nesmí být postaven během špatného počasí jako je silný déšť, silný vítr nebo sněžení. 9. V případě nepříznivých podmínek by měl být stan složen.
 9. Všechny zipy musí být úplně zapnuty, anebo úplně otevřeny; předejde se tím jakémukoliv poškození plachty stanu. Zipy nesmí být napůl otevřené ani napůl zapnuté.
 10. Ujistěte se, že plachta je správně upevněná ke konstrukci. Zabrání se tím tak hromadění vody na střeše a možného zřícení stanu.
 11. Pokud se na střeše stanu nahromadí voda, měla by být odstraněna systematicky.
 12. V zimě se může na střeše hromadit padající sníh. Všechen sníh je potřeba ze střechy odstranit, aby se předešlo poškození střešní plachty.
 13. V okolí stanu musí být zachován přiměřený prostor. Umožní, aby napadaný sníh spadl ze stanu.
 14. Uživatel stanu je odpovědný za odpovídající ochranu stanu před jakýmkoliv poškozením. Stan by měl být udržován v takovém stavu, aby se uživateli a věcem uvnitř stanu nic nestalo. Uživatel stanu nese odpovědnost za ochranu před poškozením a také za to, aby žádnému uživateli nevznikla škoda.
 15. Otevřený oheň, topení ohněm nebo svářecí nářadí nesmí být používány uvnitř i v okolí stanu. Jakýkoliv jiný druh topení může být použit, ale neměl by být postaven blíže jak 1,5 metru od stěn stanu.
 16. Stan může být složen a zabalen jedině pokud je suchý; předejde se tak tvoření plísní.
 17. Záruka je platná jen v případech, které se uskuteční poté, co byl stan postaven podle manuálu a podmínek používání.
 18. Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebního materiálu, jako jsou pryžové pásky nebo šrouby.
 19. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nedbalostí nebo nesprávným užíváním.
 20. Stany konstrukce S38 (léto) a SP38 (léto plus) mohou být použity jen v letním ročním období.
 21. Stany s PE pláštěm mohou být použity jen v letním ročním období.
 22. Stany s konstrukcí P50 (zima), PP50 (zima plus), polární, polární plus a P78 arktické mohou být použity celoročně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 1. Předpokládá se, že jakmile kupující (dále jen “zákazník”) obdržel fakturu, byl informován o obchodních podmínkách, akceptoval a souhlasil s nimi, a že je bude dodržovat.
 2. Objednávky jsou realizovány v souladu s těmito obchodními podmínkami, písemnými pravidly a dohodami se zákazníkem. Další námitky, podmínky a dohody odlišné od těchto obchodních podmínek vyžadují, aby byly přiloženy v písemné formě a každá musí být akceptována zprostředkovatelem.
 3. Pokud zákazník podle zákona nepodepsal fakturu nebo účet, má se za to, že si obchodní podmínky přečetl, akceptoval je a souhlasili s nimi bez námitek v okamžiku předání faktury. Objednávky je možné zadávat online na www.halystany.cz, případně prostřednictvím e-mailu uvedeného na www.halystany.cz, nebo telefonicky v pracovní době a kontaktu uvedených na www.halystany.cz.
 4. Objednávka podaná přes internet (objednávkový formulář nebo e-mail) zavazuje obě strany okamžikem podání objednávky.
 5. Zrušení objednávky je možné pouze před potvrzením objednávky.

- Zrušení objednávky po zahájení jejího zpracování je možné pouze v případě, že prodávající vydá písemnou dohodu. Zrušení objednávky opravňuje prodávajícího ponechat si zálohu při zahájení zpracování objednávky, zejména když byly objednány jednotlivé části konstrukce nebo zpracován projekt objednaného zboží. 

- Dříve objednané a doručené vrácení může být přijato pouze v případě, že prodávající vydá písemnou dohodu. Zákazník sám posoudí vhodnost zboží nebo služby pro vlastní potřeby. 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za použití zboží v rozporu s pokyny prodávajícího (uživatelský manuál) nebo chybným výkladem informací a specifikací obsažených v nabídce, projektech stanů a hal nebo předaných zákazníkovi jiným způsobem.
 2. Ceny uvedené v reklamách či nabídkách prodávajícího nepředstavují nabídku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
 3. Ceny uvedené v reklamách či nabídkách prodávajícího jsou pouze orientační. Konečná cena je věcí dohody mezi prodávajícím a zákazníkem před dodáním zboží, při zadání objednávky nebo nejpozději při sepsání smlouvy.
 4. Není-li cena stanovena, vyhrazuje si prodávající právo zaslat fakturu a použít ceny platné v den dodání zásob s přihlédnutím k aktuálnímu ceníku, cenám akcií, celním sazbám, daňovým sazbám a měnovým kurzům podle České národní banky.
 5. Předmět smlouvy je vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení ceny zákazníkem a podepsání předávacího protokolu. Cena je stanovena dohodou.
 6. Povinnosti zákazníka jsou následující:

- naprosté dodržování obchodních podmínek a podmínek nákupu 

- naprosté dodržování záručního listu, 

- uhrazení objednávky 

 1. Nebezpečí spojená s užíváním stanu, nebo haly přechází na kupujícího. Kupující je povinen pojistit stan, nebo halu, včetně sjednání pojištění odpovědnosti.
 2. V případě, že je zboží zasláno zákazníkovi prostřednictvím přepravce, výhody a břemena zboží a nebezpečí možné ztráty nebo poškození zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy je zboží předáno dopravci. Pokud zákazník přijde na rozdíly mezi zbožím, které mu bylo zasláno, a zbožím uvedeném v nakládacím listu, když mu je zboží doručeno, měl by své námitky okamžitě uvést na kopii nákladního listu přepravce. Tento postup má za cíl stanovit pravidla a rozsah odpovědnosti dopravce. Nesplnění této povinnosti ze strany zákazníka má za následek vzdání se práva uplatnění reklamace na fyzické vady výrobku – pokud je výrobek poškozen.
 3. V případě, že zákazník přebírá zboží sám, výhody a břemena zboží a nebezpečí možné ztráty nebo poškození zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy je zboží vyskladněno prodávajícím. Osoba, která zboží převezme jménem zákazníka by měla mít písemnou plnou moc od osoby oprávněné zastupovat zákazníka. Zákazník nebo jím pověřená osoba je povinna pečlivě zkontrolovat stav zboží. Toto se týká zejména fyzického poškození nebo viditelných vad. Po převzetím zboží nebudou připomínky na fyzické poškození zboží, jeho obalu nebo jiné viditelné vady brány v úvahu.
 4. V případě, že si zákazník zboží nevyzvedne nebo jej odmítne převzít ve stanovené lhůtě, má prodávající právo zboží uložit zpět do skladu na náklady zákazníka. Pokud prodlení s vyzvednutím ze skladu zprostředkovatele trvá déle než dva týdny od data, kdy zboží bylo zákazníkovi k dispozici nebo zákazník odmítne zboží vyzvednout, má prodávající právo od smlouvy odstoupit nebo prodat zboží na náklady a riziko zákazníka.
 5. Pokud platba nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě, získává prodávající právo požadovat: - od zákazníka zaplacení úroku ve výši aktuální zákonné úrokové sazby, - od zákazníka ihned uhradit zbývající faktury s pozdějším termínem splatnosti,

- od zákazníka uhradit cenu před datem převzetí zboží vyplývající ze skutečnosti, že zákazník má další objednávky, které se již zpracovávají. 

 1. Smluvní strany se mohou dohodnout na podmínkách vyrovnání.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyřízení objednávky. 
 3. V neošetřených případech těchto obchodních podmínek a dále v příslušných dohodách se zákazníkem platí ustanovení občanského zákoníku.